SVOU PŘÍTOMNOSTÍ NA KURZU VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI ÚČASTI

A PROHLÁŠENÍM VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI ÚČASTNÍKA NÍŽE:  


PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH A PROHLÁŠENÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI ÚČASTNÍKA:


Naše kurzy jsou určeny výhradně PRO DOSPĚLÉ různých věkových kategorií.

Do kurzu tedy nelze v žádném případě přijmout nezletilého účastníka mladšího 18 let.

     

Účast na všech cvičebních kurzech a seminářích (Tai-či / Čchi-kung / fyziorehabilitační cvičení) je v celém cvičebním školním roce na vlastní odpovědnost a riziko každého cvičence. Zavazujete se být opatrní tak, abyste nezpůsobili jakoukoliv škodu sobě i druhým a to újmu na zdraví i škodu věcnou. Lektor nepřebírá odpovědnost za jakoukoliv případnou majetkovou, nemajetkovou či zdravotní újmu.

Přihlášením se do kurzu prohlašujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu a účastníte se cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Náročnost a intenzitu cvičení si přizpůsobíte svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.  Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení. Lektor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy a úrazy během lekce (kurzy, semináře, workshopy) nebo po ní či v souvislosti s účastí. 

V případě majetkové, nemajetkové či zdravotní újmy, v případě poranění nebo úrazu, nebude účastník po lektorovi požadovat žádné náhrady.  Za odložené osobní věci a za materiální škody způsobené účastníkem zodpovídá sám účastník. 

Cvičení Tai-či a Čchi-kung patří k těm nejméně náročným a velice bezpečným cvičením s mnoha zdravotními přínosy. Je však zcela na Vás, abyste respektovali a sami si ohlídali Vaše případná pohybová a jiná zdravotní omezení včetně aktuálního stavu (např. nevhodnost cvičení při viróze, teplotě, šetření se v těhotenství, nižší krevní tlak - předcházet včas mdlobám, astmatici, kardiaci atd.). Tato omezení i stav znáte pouze Vy a je třeba, abyste respektovali svoji zdravotní kondici. V tomto smyslu tedy jistě chápete, že za Vás nemůžeme nést jakoukoliv zodpovědnost. Vhodnost cvičení konzultujte v případě pochybností vždy s lékařem.

Např. při úvodní rozcvičce vynechávejte nebo si upravte cviky, které nezvládnete pro např. bolest kloubů kolenních, kyčelních, ramen, zad...

Současně se zavazujete řídit se pokyny lektora / lektorů co se týká instrukcí ke cvičení, ale i organizačních instrukcí, tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku účastníků kurzu, lektorů či třetích stran.

S organizačními tématy Vás dále seznámíme v úvodu kurzu na 1. lekci případně při Vašem pozdějším nástupu do kurzu.

Jako lektoři, se budeme maximálně snažit o to, aby všechny instrukce byly jasné, srozumitelné a cvičení pro Vás bylo jen přínosem a radostí.


NÁHLÉ ZMĚNY VE VÝUCE:


TAIJI CENTRUM PLZEŇ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání z technických, organizačních nebo zdravotních důvodů.

V případě, že se ze zdravotních nebo organizačních důvodů lekce nebude moci uskutečnit, bude tato vždy příslušným způsobem nahrazena. Obvykle je náhrada řešena posunutím konce kurzu. Lektor vyvine snahu informovat o této skutečnosti v aktualitách na www.taijiplzen.cz případně informovat cvičence mailem, bude-li to v rámci dostatečného předstihu a možností lektora možné. Lekce též může krátkodobě odučit externí lektor osobně pověřený Tomášem Bezděkem.


STORNO PODMÍNKY:


Pokud dojde k přerušení docházky na kurz z Vaší strany, kurzovné, resp. jeho poměrnou část, vracíme pouze z vážných zdravotních důvodů. Tj. při dlouhodobé nemožnosti navštěvovat kurz z vážných zdravotních důvodů. Vyžadujeme současně lékařské potvrzení. 

V tomto případě bude poměrná část vráceného kurzovného spočítána ke dni Vaší žádosti. Rozhodnutí o konečném řešení je vždy v kompetenci TAIJI CENTRUM PLZEŇ.

Pokud nemůžete na kurz dále docházet z jakýchkoliv jiných důvodů, můžete za sebe najít náhradníka, který kurz, resp. jeho zbytek absolvuje za Vás. Je však nezbytné předem kontaktovat a informovat Tomáše Bezděka.


NÁHRADA ABSENCE NA KURZU:


Pokud máte absenci na svém kurzu, např. pro krátkou nemoc apod., je možné si zameškaný počet lekcí nahradit na kurzu obsahově stejném nebo nejbližším, avšak pouze za podmínky, že je na tomto kurzu volná kapacita místa. Vše výhradně po předchozí osobní dohodě.

Rozhodnutí o možnosti či nemožnosti náhrady lekce je zcela v kompetenci TCP.

Naše kurzy jsou sice obsahově rozdílné co se týká technického nácviku a tréninku konkrétních sestav a dovedností, avšak principy umění jsou vždy stejné. Takže není žádný problém přijít si jako náhradu zacvičit třeba i s pokročilejší skupinou a nechat se inspirovat a obohatit třeba i pokročilejšími dovednostmi, souvislostmi a informacemi, než třeba zrovna probíráte na svém kurzu.